+ شکار ازون برون که همان ماهی خاویاری است با قلاب ماهیگیری بسیار دیدنی است
+ فیلم اموزش روش انتظاری ماهیگیری کپور با لنسر = لنسر را به مکان مناسب تجمع کپور پرتاب کردن و منتظر نوکئزدن ماهی و لرزش لنسر
+ راهکار اعلی درجه صید کپور بزرگ با تجهیزات ماهیگیری کپور
+ معرفی اعلی درجه طعمه مصنوعی ماهیگیری
+ فیلم مستند اموزش پرتاب لنسر ماهیگیری و ماهیگیری با لنسر
+ فیلم شکار بزرگترین اردک ماهی
+ فیلم مستند حیات وحش افریقا و جنگ شیر و بوفالو و شکست شیر
+ فیلم مستند اموزش کامل ماهیگیری انتظاری کپور و کار با لنسر ماهیگیری کپور و صدا و واکنش لنسر
+ زیباترین فیلم هیجانی ماهیگیری با لنسر در رودخانه
+ مستند ماهیگیری کپور بزرگ و فیلم مستند اموزش ماهیگیری کپور